سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
برنامه پزشكان درمانگاه آبان 96