شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
انبار ملزومات

معرفی واحد انبار:

فضای انبار ملزومات بیمارستان به مساحت 500 متر در زیر زمین واقع گردیده است و دارای 2 نفر پرسنل می باشد. 1 نفر مسئول انبار و 1 نفر کمک انباردار و نیز 4 نفر کارپرداز می باشد.

 

نحوه ی کار انبار ملزومات:

کلیه خرید ملزومات توسط کارپردازها خریداری شده و مسئول انبارآنها را تحویل گرفته و تنظیم سند می نماید و جدا از تنظیم سند، پوشش 20 بخش ثابت و 40 واحد پاراکلینیک و متفرقه را عهده دار می باشد. وسایل خریداری شده توسط کمک انباردار بیمارستان حمل و به داخل انبار ملزومات بیمارستان وارد می گردد.