جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
آندوسکوپی

معرفی بخش:

بخش آندوسکوپی بیمارستان یک بخش پاراکلینکی می باشد که در طبقه اول ساختمان اصلی در سمت چپ با یک اتاق 3 * 4 که دارای یک تخت و تجهیزات پزشکی شامل ترالی اورژانس و یک دستگاه ساکشن و دستگاه آندوسکوپی می باشد.

 

فعالیت بخش شامل:

1-پشتیبانی

2- عملیاتی

فعالیت پشتیبانی شامل:

برطرف کردن کمبود لوازم و تجهیزات و چک کردن دستگاه و ثبت اسامی بیماران و آمار ماهیانه می باشد.

فعالیت عملیاتی شامل:

 تحویلی بیمار از سایر بخش ها و آماده سازی بیمار جهت انجام آندوسکوپی و سپس ضدعفونی کردن دستگاه آندوسکوپی و آماده نمودن دستگاه جهت بیمار بعدی و سپس ثبت فعالیت انجام شده برای هر بیمار می باشد.

 

پذیرش بیمار به دو صورت می باشد:

1-   بصورت سرپایی

2-  بصورت بستری

- پذیرش بیماران سرپایی و نوبت دهی به آنها و انجام دادن آندوسکوپی در روز تعیین شده و آموزش به آنها برای انجام آندوسکوپی

- پذیرش بیماران بستری به صورت سیستمی از طرف بخش بستری کننده می­ باشد.

در این بخش فعالیت های دیگر به شرح زیر:

3-گذاشتن pEG

4-اسکلوترابی

5-باند لیگاسیون که همراه پزشک انجام داده می شود

6-کنترل دستگاه وشتشوی وبرس کشی آن

7-دریافت وسایل ماهیانه و مصرف شده از داروخانه با سیستم HIS

 

فعالیت بخش در شیفت صبح می­ باشد و در شیفت عصر بصورت آنکالی می ­باشد.

افرادی که در این بخش خدمات انجام می دهند شامل: 

1- یک پزشک

2 – یک بهیار