جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش جراحی زنان

معرفی بخش:

بخش جراحی زنان بیمارستان یک بخش تخصصی است که در طبقه اول ساختمان اصلی در ضلع غربی واقع شده. این بخش دارای 28 تخت فعال می باشد و شامل اتاق های بیماران، اتاق ترتیمنت، اتاق معاینه چشم و اتاق عمل سرپایی می باشد. اتاق های بیماران شامل 4 اتاق 4 تخته و 6 اتاق 2 تخته می باشد.

سرپرستار  بخش:  فاطمه عزیز گورک ( کارشناس پرستاری )

پرسنل پرستاری ثابت با احتساب مسئول بخش:  13 نفر

منشـــی: یک نفر بصورت اضافه کار

پرسنل خدمات: 6 نفر

 فعالیت های بخش شامل دو قسمت می باشد:

 1- پشتیبانی

 2- عملیاتی

فعالیت های پشتیبانی شامل:

 تحویل دادن و گرفتن و ثبت در دفاتر مخصوص وسایل کلی بخش، ترالی اورژانس، وسایل اتاق دارو، اتاق پانسمان، بر طرف کردن کمبود  و تجهیز آنها برای شیفت بعدی می باشد. بررسی اتاق بیماران، گزارش خرابی ها، اکسیژن، تخت، لامپ و ...

فعالیت های عملیاتی شامل:

تقسیم کار، اهمیت بیماران، کاردکس نویسی، نوشتن کارت دارو، آماده سازی دارو، دادن دارو به بیماران، وارد نمودن درخواست های دارویی، آزمایشات و مصارف مورد نیاز بیماران، تحویل دارو و مصارف از داروخانه و مرتب کردن آنها، آماده کردن بیماران به بخش های دیگر، اعزام بیماران به بخش های پاراکلینیک و گزارش نویسی و ثبت امور انجام شده بیماران، تخلیه درن ها، کنترل و ثبت علائم حیاتی، تعویض پانسمان و وسایل بعد از ترخیص بیماران و ضد عفونی بخش می باشد.

لیست تجهیزات بخش:

 یک دستگاه ECG – ترالی اورژانس - یک ساکشن پرتابل و یک دستگاه الکترو شوک HP می باشد.