معرفی

نام : جعفر

نام خانوادگی : احمدنژاد

سمت : کارشناس مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت مهاباد

********************************************

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

جعفر

احمدنژاد

کارشناس مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت

2

جمیله

منصورپور

کارشناس گسترش

3

یوسف

یوسفی

کارشناس گسترش

4

سلیمان

احمدنیا

کارشناس گسترش

:42443030

: