دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
شرح وظایف

شرح وظایف مسئول درآمد :

1- تنظیم اسناد کلیه بیمه های طرف قرارداد و تحویل به ادارات اسناد پزشکی در استان

2- تلاش و اهتمام زیاد برای بالا بردن درآمدها و به حداقل رساندن کسورات بیمه ها

3- ارتباط و راهنمایی های زیاد با متصدیان صندوقها بمنظور اجرای دقیق مقررات درآمد امور مالی و رسیدن به اهداف بند2

4- دریافت گزارش درآمد ماهیانه مراکز و بعد از جمع بندی درآمد کلیه مراکز ارسال آن طی نامه به امور مالی دانشگاه

5- ارتباط با درآمد امور مالی دانشگاه برای دریافت بخشنامه ها و سایر دستورالعملها مربوط به درآمد و ارسال به مراکز جهت اقدام

6- ارسال و اعلام تعرفه های ابلاغی از طرف دانشگاه به کلیه واحدهای تابعه جهت اعمال

7- گزارش به مافوق

8- پایش مراکز

9- انجام سایر امورات محوله از طرف مافوق