سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
معرفی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

سیما

شریف نتاج

کارشناس مسئول  بهداشت خانواده مرکز بهداشت

2

پریسا

مشتاق

کارشناس بهداشت خانواده

3

بیانه

رحیمی

کارشناس بهداشت خانواده

4

شیما

قره داغی

کارشناس بهداشت خانواده

5

ناهید

عاقلی

مشاور ازدواج

:42443388

: